khám phá hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền

Bé khám phá hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền.

1. Môc ®Ých yªu cÇu:

- Giáo dục trẻ biết yêu quý các loại hoa, biết chăm sóc bảo vệ các loại hoa.

- Trẻ biết được đặc điểm rỏ nét, biết ích lợi, tác dụng, ý nghĩa của hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền. Biết được mối quan hệ giữa hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền với con người.

- Rèn kỹ năng quan sát nhận xét, kỹ năng chơi trò chơi. RÌn kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt.

2. ChuÈn bÞ:

* Địa điểm: Trong lớp

* Đồ dùng: Hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền cho cô và trẻ. Tranh để trẻ chơi trò chơi. Thiết kế bài giảng trên phần mềm PP. Cây cho trẻ gắn hoa, các bông hoa rời.

3.TiÕn hµnh:

* Ho¹t ®éng 1: Trò chơi “Gieo hạt”

- Trò chuyện với trẻ về nội dung chủ đề.

- Cho trẻ đi tham quan vườn hoa.

*Ho¹t ®éng 2: Khám phá Hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền.

- Chia trẻ thành 3 nhóm cùng nhau thảo luận về hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền

* Khám phá hoa hồng:

- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về đặc điểm bông hoa hồng.

->Cô khái quát lại cho trẻ rỏ.

- Cho trẻ xem các loại hoa hồng trên máy.

- Cho trẻ nói lên tác dụng và ý nghĩa của hoa hồng

->Cô khái quát cho trẻ rỏ và cho trẻ xem tác dụng của hoa hồng trên máy.

* Khám phá hoa cúc:

- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về đặc điểm của hoa cúc.

->Cô khái quát lại cho trẻ rỏ đặc điểm của hoa cúc: (Hoa cúc có màu vàng, có nhiều cánh cánh dài xếp chồng lên nhau, có đài hoa, có nhuỵ hoa…)

- Cho trẻ xem các loại hoa cúc trên máy.

- Cho trẻ nói lên tác dụng của hoa cúc.

* Khám phá hoa đồng tiền:

- Cho trẻ nêu nhận xét của mình về đặc điểm của hoa đồng tiền.

->Cô khái quát lại cho trẻ rỏ đặc điểm của hoa đồng tiền: (Hoa đồng tiền có màu đỏ, có nhiều cánh cánh dài xếp chồng lên nhau, có đài hoa, có nhuỵ hoa, cuống hoa đồng tiền dài, lá dài…)

- Cho trẻ xem các loại hoa đồng tiền trên máy.

- Cho trẻ nói lên tác dụng  của hoa đồng tiền.

->Cô khái quát cho trẻ rỏ và cho trẻ xem tác dụng của hoa đồng tiền trên máy.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các loại hoa.

- So sánh: Hoa cúc và hoa hồng.

+ Giống nhau: Đều có cành lá màu xanh, đều có nhiều cánh xếp chồng lên nhau có đài có nhuỵ, dùng để làm cảnh và trang trí.

+ Khác nhau: Hoa cúc có màu vàng, hoa hồng có màu đỏ. Cánh hoa cúc dài, cánh hoa hồng tròn, thân hoa hồng có gai, lá hoa hồng có hình răng cưa.

* Ho¹t ®éng 3: Thi đội nào nhanh

- Chia trẻ thành 3 đội gắn hoa cho cây (Mỗi đội gắn 1 loại hoa)

Hoạt động nhóm: Cho trẻ về ngồi 3 nhóm làm tranh len, tô màu tranh, gắn hình bức tranh còn thiếu về các loại hoa.

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện.