Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2019 Chi bộ Trường mầm non Vĩnh Chấp đã tổ chức diễn đàn với nội dung: Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Những biểu hiện " tự diễn biến", " tự chuyển hóa" trong nội bộ