KẾ HOẠCH TUẦN

( Từ ngày 03/12 đến 31/12/2018

 

Tuần

 

Thứ

Ngày tháng

Nội dung

Buổi sáng

Buổi chiều

 

 

Tuần 1

Từ 03 đến 07/12

Hai

03/12/2018

Chỉ đạo kiểm tra VSATTP

Chỉ đạo kiểm tra hoạt động chiều

Ba

04/12/2018

Dự giờ các lớp

Xét nâng lương trước thời hạn cho CB,GV.

05/12/2018

Dự giờ các lớp

Nghiên cứu văn bản

Năm

06/12/2018

Kiểm tra chuyên môn  giáo viên

Chỉ đạo kiểm tra chuyên đề lấy trẻ làm TT khối bé

Sáu

07/12/2018

Chuyên đề cụm số 1 tại MN Vĩnh Hà

Tham mưu kinh phí xây dựng cơ sở vật chất

Tuần 2

Từ 10 đến 14/12

Hai

10/12/2018

Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh môi trường Khối bé

Chỉ đạo kiểm tra vệ sinh môi trường Khối lớn

Ba

11/12/2018

Dự giờ giáo viên

Thi lý thuyết cô nuôi giỏi cấp huyện

12/12/2018

Làm hồ sơ hiệu trưởng

Làm hồ sơ hiệu trưởng

Năm

13/12/2018

Chuẩn bị các điều kiện đánh giá xếp loại đảng viên

 Hội nghị đánh giá xếp loại đảng viên năm 2018.

Sáu

14/12/2018

  Dự 3 tiết mẫu

Họp tổ giữa tháng

Tuần 3

Từ 17 đến 21/12

Hai

17/12/2018

Họp BGH đầu tuần

Hoàn thành hồ sơ chi bộ năm 2018

Ba

18/12/2018

Chấm làm đồ dùng đồ chơi

Làm báo có dịnh kỳ, báo cáo hoạt động giáo dục 

19/12/2018

Hội nghị mạng lưới chuyên môn tại MN Vĩnh Kim

Hội nghị mạng lưới chuyên môn tại MN Vĩnh Kim

Năm

20/12/2018

 Kiểm tra toàn diện giáo viên

Tổng hợp thi đồ dùng đồ chơi

Sáu

21/12/2018

Làm hồ sơ văn phòng

Chỉ đạo các cụm trường lao động trồng rau, hoa.

Tuần 4

Từ 24 đến 28/12

Hai

24/12/2018

Kiểm tra cơ sở vật chất cụm trung tâm

Tham quan hồ sơ trường MN Sơn Ca

Ba

25/12/2018

Dự giờ giáo viên

Chuẩn bị nội dung họp cấp ủy,  chi bộ

26/12/2018

Chỉ đạo kiểm tra an toàn lớp bé C1, C2

Chỉ đạo kiểm tra hoạt động chiều lớp lớn A1.

Năm

27/12/2018

Họp HĐTĐ;  – Họp cấp ủy

Tổng kết công tác Đảng chi bộ năm 2018

Sáu

28/12/2018

Chuyên đề cụm số 1 tại MN Vĩnh Long

Họp tập thể CB,GV,NV cuối tháng

 

Hai

31/12/2018

Nghỉ Tết dương lịch

Nghỉ Tết dương lịch